Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (955,6 KiB)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. Internetes szolgáltatásaihoz

Hatályos 2018. május 25-től visszavonásig

 

1.     Fogalom meghatározások

1.1.    ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek tárhely- , domain-, VPS-, bérelt szerver-, és szerverelhelyezés szolgáltatásra.

1.2.    Megrendelő űrlap: A Szolgáltató által kialakított és üzemeltetett, online elérhető, elektronikus szerződési felület, a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos adatokat és opciókat tartalmazó oldalai.

1.3.    Megrendelés: az Előfizető által a Megrendelő űrlap kitöltésével jelzett Szerződési szándék.

1.4.    Szolgáltató: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

1.5.    Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhely szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomag tartalmának megfelelő műszaki paraméterekkel (tárhely méret, memória használat, processzor teljesítmény stb.) rendelkező tárhely, VPS, bérelt szerver, szerver elhelyezés igénybevételének, valamint a Megrendelő űrlapon meghatározott domain Regisztrálása iránti eljárás, a domain fenntartása, valamint a domain technikai működőképességének karbantartására vonatkozó szolgáltatások biztosítása az Előfizetőnek.

1.6.    Előfizető: a Megrendelő űrlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

1.7.    Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

1.8.    Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelő űrlapból áll.

1.9.    Bizalmas információk: A Szolgáltatóra vonatkozó információk és az általa titkosnak és/vagy bizalmasnak tartott vagy oda sorolt információk, amelyek az Ügyfél tudomására jutottak a szerződés alkalmazásához és/vagy a Szolgáltatóhoz kapcsolódó információkhoz kötődő oknál fogva, melyek jellegüknél, tartalmuknál vagy körülményüknél fogva rendszerint annak tekinthetők. A Szolgáltató bizalmas információi közé számítanak pl: a Szolgáltatás által nyújtottak, jellemzői, konfigurációi és műszaki információi, árajánlatok, audit vagy biztonsági jelentések, a termék fejlesztési szintjei.

1.10.                    Fogyasztó: A fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

1.11.                    Vállalkozás: tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

1.12.                    Domain: önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

1.13.                    Domain név: alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak, mivel ezeknél sokkal könnyebben megjegyezhető. Jelen ÁSZF olyan domainnevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alárendelt második szintű közdomain alatt van (pl. domainneve.hu, domainneve.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domainnevek a névszerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért, ha külön nincs jelölve, akkor a jelen ÁSZF-ben a domainnév alatt a kódolatlan forma értendő.

1.14.                    Felső szintű domain: közvetlenül az internetes domainrendszer gyökerében delegált .hu domain.

1.15.                    Második szintű domain: közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

1.16.                    Közdomain: a .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó webszerverén hozza nyilvánosságra.

1.17.                    Delegálás: a domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.

1.18.                    Regisztrálás: a delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

1.19.                    Feltételes használatba adás: az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.

1.20.                    Fenntartás: a domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

1.21.                    Regisztrátor: a Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

1.22.                    Nyilvántartó: az a szervezet, amely a közdomainek kezelését végzi, őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat. A  .hu közdomain esetén a Nyilvántartó az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa).

A .com, .net, .org és sok számú más nemzetközi domain esetén a Nyilvántartó az ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers).

A .eu közdomain esetén a Nyilvántartó az EURid (European Registry of Internet Domain Names).

Egyéb domainvégződések esetén mindig az adott közdomain nyilvántartására jogosult szervezetet jelöli.

1.23.                    Nyilvántartás: a Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

1.24.                    Domain-igénylő: valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

1.25.                    Domain-használó: szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

1.26.                    Adminisztratív kapcsolattartó: a domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

1.27.                    Technikai kapcsolattartó: a domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

1.28.                    Szabályzat: A Nyilvántartó által kialakított és közzétett Domain-regisztrációs Szabályzat.
A .hu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html címen.
Az ICANN nyilvántartása alá tartozó közdomainekre vonatkozó szabályzatok aktuális változata elérhető a https://www.icann.org/policy címen.
A .eu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.eurid.eu/files/docs/reg_pol_EN.pdf címen.
További közdomainek esetén a szabályzat aktuális változata a kapcsolódó Nyilvántartó honlapján érhető el.

1.29.                    Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel az Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.

1.30.                    Ügyfélkapu: a Szolgáltató által biztosított elektronikus felület, melyen Előfizető a Szolgáltatással, számlázással és egyéb kapcsolattartással összefüggő teendőit online el tudja végezni. Elérési címe: https://webhosticon.hu/ugyfelkapu

1.31.                    Directadmin: az Előfizetőnek a tárhely technikai kezeléséhez a Szolgáltató által biztosított adminisztrációs felülete.

1.32.                    Vis major: A vis major események körébe tartoznak különösen azok a körülmények, amelyek nem a Szerződő Felek akaratán múlik, illetve amire a Szerződő Feleknek nincs befolyásuk, így nem is az ő felelősségi körükbe tartozik. Ezen esetek a Szerződő Feleket a Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják és ennek eredményeképpen vagyoni, vagy nem vagyoni kár következhet be. E körbe tartoznak például a háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, természeti katasztrófák, sztrájk, felkelés, mozgósítás, háború, váratlan elektromos áramkiesések, amelyet nem a Szerződő Felek okoztak, stb..

 

2.     A Szolgáltató adatai

2.1.    Cégadatok

Szolgáltató neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Szolgáltató rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Szolgáltató székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386
Szolgáltató adószáma: 23023071-2-42
Szolgáltató bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-5200000
Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

Szolgáltató honlapja: https://webhosticon.hu

 

3.     A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma, a szerződéskötés menete

3.1.    A Szolgáltató a Megrendelő űrlapon keresztül a szolgáltatásaira előfizetett Előfizető részére Szolgáltatást nyújt, a Szolgáltatás honlapján közzétett Díjszabás alapján a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.    A Szolgáltató jelen szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomag tartalma és az abban foglaltak szerinti technikai paraméterek alapján (tárhely méret, memória használat, processzor teljesítmény stb.) tárhelyhozzáférést, VPS szolgáltatást, bérelt szervert vagy szerver elhelyezést (internet kapcsolat,elektromos áram és hűtés) és elektronikus levelezési szolgáltatások technikai megvalósítását (pop3, imap, smtp, webmail elérés, e-mail átirányítás) valamint a domain nevek regisztrációját, fenntartását és technikai működőképességének karbantartására vonatkozó szolgáltatásokat, valamint a Szolgáltató honlapján közzétett esetleges további szolgáltatásokat biztosítja.

3.3.    A szerződés nyelve magyar, amely elektronikus úton, távollévők között, Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésként jön létre. A Megrendelő űrlapon leadott megrendeléseket a Szolgáltató az Ügyfélkapus rendszerében rögzíti, utólagosan az Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott időtartamig elérhetővé teszi. Az Ügyfélkapun keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

3.4.    A Szerződés az Ügyfélkapun keresztül történik és határozatlan időre jön létre.

3.5.   A szerződéskötés menete:

3.5.1.1.             Az Előfizető a megrendelését a Szolgáltató által biztosított Ügyfélkaput használva a Megrendelő űrlapon keresztül juttatja el a Szolgáltató felé.

3.5.1.2.             A Megrendelő űrlapon az Előfizető:

3.5.1.2.1.                   Megadja a domainnevet, amelyet használni szeretne.

3.5.1.2.2.                   Kiválasztja a megrendelni kívánt Szolgáltatási csomagot.

3.5.1.2.3.                   Megadja/megadhatja a használni kívánt kiegészítő, opcionális paramétereket.

3.5.1.2.4.                   A Szolgáltatás kiválasztását követően áttekinti a megrendelni kívánt Szolgáltatás(oka)t és azok díjának összegzését.

3.5.1.2.5.                   Megadja saját adatait, meglévő előfizető esetén azonosító e-mail címét és jelszavát és jelen ÁSZF-, valamint Adatkezelési nyilatkozat elolvasása után annak elfogadásával és adatainak kezeléséhez való hozzájárulással jelzi szerződési szándékát.

3.5.1.2.6.                   Végül a Megrendelő űrlap elküldésével véglegesíti megrendelését.

3.6.    Új Előfizető Szolgáltató egy aktiváló linket tartalmazó e-mailt küld az Előfizető által megadott e-mail címre. Az Előfizető az aktiváló linkre történő kattintással erősíti meg szerződéskötési szándékát. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Előfizetőt a Szolgáltatás díjáról csatolt díjbekérő formájában, és a hozzáférési adatokat a Megrendelés elfogadása után küldi el az Előfizető részére.

3.7.    Az elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizető által a vásárlás során megadott rendelés számát és a megrendelt szolgáltatás adatait.

3.8.    E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.

3.9.    Az Előfizető a Szolgáltatás díjának kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3.10.                    Az Előfizető a Megrendelés során megadott téves adatait az Ügyfélkapun keresztül javíthatja a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt. Az Előfizető e-mailben vagy az Ügyfélkapu erre kialakított űrlapján keresztül kérheti a Szolgáltatót a téves adatok javítására a Szolgáltatótól kapott hibamentes megrendelés azonosító közleményben való feltűntetésével annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megfelelő Megrendelést tudja teljesíteni. A teljesítés megkezdését követően a téves adatok javítására az Ügyfélkapun vagy a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül van lehetőség.

3.11.                    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendeléseket az összes teljesítéshez szükséges feltétel végrehajtása esetén tudja teljesíteni. Általánosságban feltétel a Szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok, adatok átadása, a Szolgáltatás díjának kifizetése, az aktiváló linkre kattintás, domain-regisztráció esetén a szabályzatnak való megfelelőség igazolása, hiánypótlás kérések teljesítése. A konkrét és/vagy egyedi feltételekről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Előfizetőt. Domain-szolgáltatás esetén ugyanarra a domainnévre beérkező igények közül Szolgáltató annak az Előfizetőnek az igényét teljesíti, amelyik korábban teljesíti a feltételeket. Előfizető egyetért azzal, hogy Szolgáltatót nem tehető felelőssé azért, ha a feltételek teljesítésének hiánya miatt a domain szolgáltatást a Szolgáltató nem, vagy más Előfizetőnek teljesíti, vagy a domainnevet harmadik fél szerzi meg más szolgáltatónál.

 

4.     Szolgáltatási feltételek

4.1. Domain regisztrációval kapcsolatos feltételek       

4.1.1.Az Előfizető a választott domain foglaltságát a Szolgáltató honlapján tudja ellenőrizni.

4.1.2.A domain névben használható karakterek:

4.1.2.1.             a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá

4.1.2.2.             a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá

4.1.2.3.             a numerikus karakterek (0-9), továbbá

4.1.2.4.             a kötőjel (-)

4.1.2.5.             végződéstől függően egyes további Unicode karakterek

4.1.3.A domain névnek legalább 3 karakterből kell állnia (a végződés nélkül). Végződéstől függően maximalizálva van a domain névben használható karakterek száma.

4.1.4.A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

4.1.5.Egy domain név nem tartalmazhat kötőjelet a harmadik (3) és negyedik (4) pozícióban, hacsak nem kezdődik az „xn” karakterekkel és a domain név egy érvényes IDN névre fordítható.

4.1.6.Egy domain név nem kezdődhet az „xn-” karakterekkel és nem tartalmazhat Unicode karaktereket.

4.1.7.A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.

4.1.8.Különböző ábécék karaktereinek keverése (például latin, görög és cirill) egy domain néven belül nem engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy egy domain név csak egy (1) ábécé karaktereit tartalmazhatja. A számjegyeket 0-tól 9-ig és a kötőjelet az összes ábécé tartalmazza.

4.1.9.Az Előfizető tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek elfogadja a kiválasztott domain név szerinti Szabályzatot.

4.1.10.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Nyilvántartó által kialakított és közzétett szabályok időnként megváltozhatnak.
A szabályok változásáról a Szolgáltató nem köteles értesíteni az Előfizetőt. A szabályok megváltozására tekintettel az Előfizető nem élhet felmondással, azonban amennyiben a Szolgáltató értesítést küld a változásról, az Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást emelhet a változás ellen. Kifogás esetén a Szolgáltató 15 napon belül jogosult felmondani a szerződést.

4.1.11.   Az Előfizető felel és jótáll a domain regisztrációs folyamatban megadott Domain-igénylő, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyekért.

4.1.12.   Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Domain-igénylő, Domain-használó, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyek meghatározott mértékű, közvetlen ügyintézési és eljárási jogot szereznek a részükre delegált vagy velük kapcsolatba hozott domainek vonatkozásában, mely jogukkal bizonyos esetekben a Szolgáltatónál vagy a Nyilvántartónál közvetlenül is eljárhatnak.

4.1.13.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a domainnév regisztrációja érdekében általában harmadik személyt/szervezetet, közreműködőt vesz igénybe, amelyek magatartását csak korlátozott mértekben tudja meghatározni. Erre tekintettel:

4.1.13.1.         Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezései szerint jár el, ebből következően a közreműködő általános szerződési feltételei kihatnak a Szerződésre is.

4.1.13.2.         Az Előfizető köteles együttműködni Szolgáltatóval a közreműködő előtti eljárás során, így különösen a Szolgáltató felhívására minden, az eljáráshoz szükséges adatot haladéktalanul a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtenni.

4.1.13.3.         A Szolgáltató nem felelős a Szerződés meghiúsulásáért, amennyiben ez a Szolgáltató által igénybe vett közreműködő magatartására vagy szerződési feltételeire vezethető vissza, amennyiben a Szolgáltató a közreműködő kiválasztása, felügyelete, utasításokkal való ellátása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

4.1.14.   Az ÁSZF jogviták rendezésére vonatkozó pontja nem alkalmazható nem .hu felső szintű domain alá tartozó domain név delegálása esetén. Amennyiben a Nyilvántartó az ICANN, az Előfizető a Szerződésből fakadó domain jogviták esetére aláveti magát az ICANN előtt zajló Egységes Vitarendezési Eljárásának (Uniform Dispute Resolution Procedure, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy), melynek eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el. Egyéb Nyilvántartó esetén az adott Nyilvántartó vitarendezési eljárásának veti magát alá és annak eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az eljárás eredményeként a delegálás visszavonására is sor kerülhet.

4.1.15.   A .hu alá tartozó domain nevek delegálása során a Szolgáltató a domain név delegálása iránti igénynek a Nyilvántartóhoz történő benyújtását megelőzően megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján az igény jogszerű-e, illetve megfelel-e a Szabályzatban foglalt feltételeknek. A Szolgáltató a vizsgálat eredményéért és az ennek nyomán hozott döntéséért nem vállal felelősséget.

4.1.16.   Az igény vizsgálata során a Szolgáltató jogosult az Előfizető jogosultságának és személyazonosságának igazolása érdekében az Előfizetőtől dokumentumokat és igazolásokat kérni. Az Előfizető ezeket a dokumentumokat és igazolásokat e-mailben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak. A jogosultság igazolására szolgálhat különösen:

4.1.16.1.         magánszemély esetén

4.1.16.1.1.               aláírt domain regisztrációs igénylőlap,

4.1.16.1.2.               nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről,

4.1.16.1.3.               útlevél,

4.1.16.1.4.               letelepedési engedély,

4.1.16.1.5.               domain végződéstől függően további igazolások,

4.1.16.2.         szervezet esetén

4.1.16.2.1.               cégszerűen aláírt domain regisztrációs igénylőlap,

4.1.16.2.2.               a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),

4.1.16.2.3.               a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),

4.1.16.2.4.               a domain végződéstől függően további igazolások

4.1.16.3.         védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat.

4.1.16.4.         A domain-igénylő váltás esetén további igazolások szükségesek a domain névről lemondó féltől is.

4.1.17.   A Szolgáltató az igénylést elutasíthatja, ha a Megrendelőlapon megadott adatok és a csatolt dokumentumok és igazolások alapján az igény a jogszabályoknak vagy a Szabályzatnak nem felel meg, illetve, ha az Előfizető nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat.

4.1.18.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénylés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott időpont, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

4.1.19.   A megrendelés adatait, valamint a kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat Szolgáltató az igények kezelése céljából a Szerződés megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított legalább öt évig megőrzi.

4.1.20.   Amennyiben a domain név az Előfizető számára már delegálásra került és annak fenntartását harmadik személy/regisztrátor végzi, a Szolgáltató az Előfizető megbízásából a Nyilvántartónál vagy harmadik félnél eljárhat annak érdekében, hogy a továbbiakban a domain név fenntartását a Szolgáltató végezhesse (domain átregisztráció / szolgáltató váltás / regisztrátor váltás).

4.1.21.   Az Előfizető köteles a szükséges nyilatkozatokat megtenni és a szükséges dokumentumokat és egyéb információkat (pl. EPP vagy Auth kód) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, hogy a Szolgáltatót olyan helyzetbe hozza, hogy a Szolgáltató a harmadik személy regisztrátornál a domain név átvételének lebonyolítása érdekében eljárhasson.

4.1.22.   A Szolgáltató jogosult az átvétellel/átregisztrációval/domain-igénylő váltással kapcsolatban felmerült költségeit a Előfizetőnek kiszámlázni, és az Előfizető köteles azokat a díjbekérő ellenében megtéríteni.

4.1.23.   A Domain delegálására irányuló igény, valamint az Előfizető adataiban beállott változás esetén Szolgáltató a friss adatokat az erre szolgáló Ügyfélkapu felületen keresztül fogadja.

4.1.24.   Némely végződések esetén a Szabályzat előírja a változások papíron történő bejelentését és igazolását. Ilyen esetben a változást az Előfizetőnek a vonatkozó formai követelmények szerint kell benyújtania.

4.1.25.   A Szolgáltató a megfelelő adatokat az igény jogszerűségére, valamint a Szabályzatban foglaltaknak való megfelelésre vonatkozó esetleges vizsgálatot követően az igény megfelelősége esetén a Nyilvántartónak a hibátlan igénylés időpontjától számított 14 munkanapon belül elektronikus formában megküldi.

4.1.26.   A Szolgáltató köteles az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás, stb.) a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.

4.1.27.   Az Előfizető köteles hiánypótlási kötelezettségének 7 napon belül eleget tenni, amennyiben a Nyilvántartó vagy közreműködője, a Szolgáltatót hiánypótlásra hívja fel, a Szolgáltató erről az Előfizetőt e-mailben haladéktalanul tájékoztatja és az Előfizetőt a hiányzó adatok, illetve dokumentumok és igazolások pótlólagos benyújtására kéri fel. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a Nyilvántartónak a hiánypótlási felhívásában foglaltaknak a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 14 nap alatt nem tesz eleget, úgy Nyilvántartó számítógépes rendszere az igényt automatikusan törli. A határidőn túl leadott, de a Nyilvántartóhoz még határidőn belül eljuttatható hiánypótlások soron kívüli kezeléséért a Szolgáltató jogosult pótdíjat felszámítani.

4.1.28.   A Szolgáltató, az Előfizető által pótlólagosan benyújtott adatokat, illetve dokumentumokat és igazolásokat a kézhezvételtől számított legfeljebb 7 napon belül Nyilvántartóhoz eljuttatja.

4.1.29.   A Szolgáltató az Előfizetőt 3 munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a domain név delegálásáról vagy a delegálás elutasításáról, a Nyilvántartó által hozott döntésről szóló határozat kézhezvételét követően.

4.1.30.   A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás megfelelő nyújtásáért az Előfizető által fizetendő díj mértékéig terjed, ide nem értve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozást, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károsodást, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

4.1.31.   A Szolgáltató köteles a delegált domain név delegálását az Előfizető által kifizetett időszak végéig az Előfizető számára fenntartani.

4.1.32.   A Szolgáltató – amennyiben az Előfizető erre igényt tart – külön szolgáltatás keretében biztosíthatja a Szabályzatban meghatározott – a domain név működéséhez szükséges – technikai feltételeket (elsődleges és másodlagos domain név szerver, postmaster email fiók stb.), egyéb esetben Előfizető ezekről saját hatáskörben köteles gondoskodni.

 

4.2. Tárhely szolgáltatással kapcsolatos feltételek

4.2.1. A Szolgáltatási csomag tartalma alapján és az abban foglaltak szerinti technikai paraméterek alapján (tárhely méret, memória használat, processzor teljesítmény stb.) tárhely hozzáférést és elektronikus levelezés szolgáltatások technikai megvalósítását (pop3, imap, smtp, webmail elérés, e-mail átirányítás).

4.2.2. A Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérését. Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket kínál.

4.2.3.A Szolgáltatás igénybevétele DirectAdmin adminisztrációs felületen, valamint az Ügyfélkapu felületén keresztül történik.

4.2.4.Az Előfizető a Szolgáltatás keretében csak a megrendelt Szolgáltatás felett szerez a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot. Az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett nem. Az Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében az előfizetett virtuális infrastruktúrán programokat telepíteni és futtatni, de ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző, vagy egyébként jogellenes cselekményt.

4.2.5.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára.

4.2.6.Az Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében általa feltöltött vagy egyéb módon létrehozott adatairól (fájlok, adatbázisok, e-mail, stb) biztonsági mentést készítsen. Biztonsági mentés készítésére több lehetőség is rendelkezésre áll: DirectAdmin mentés (amennyiben a rendelkezésre álló tárterület ezt lehetővé teszi), Alkalmazás-telepítőbe (Softaculous; amennyiben a rendelkezésre álló tárterület ez lehetővé teszi) épített mentés funkció, FTP-elérés (fájlmentéshez), phpMyAdmin (adatbázis mentéshez).

4.2.7.A Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról rendszeres időközönként (fájlmentést 14 napra visszamenően, adatbázismentést 30 napra visszamenően tárolva) biztonsági mentést készít, de ennek elmaradásáért semmiféle felelősséget nem vállal. A Szolgáltató által készített adatmentés visszaállítása – tárhely csomag-előfizetésenként – első alkalommal ingyenes.

4.2.8.A Szolgáltató mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni.

4.2.9.Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén a Szolgáltató általány-kártérítést köteles fizetni az Előfizető részére. Az általány-kártérítés összege megegyezik a Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj, előre fizetés esetén a díjnak az adott hónapra eső összegével. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt a Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés miatt keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

4.2.10.   A fenti korlátozások a súlyos gondatlansággal, szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá a testi épségben, egészségben elszenvedett károkra nem vonatkoznak. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozást is tekintetbe véve kerültek megállapításra.

4.2.11.   A Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartást végezhet, ám ezek alkalmanként 6 óránál hosszabbak nem lehetnek. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 24 órát. A Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet a Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

4.2.12.   A Szolgáltatónak felróható okokból bekövetkező Szolgáltatás szünetelés esetén az Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint:

4.2.13.   a díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alul-teljesítése után 1%-os alul-teljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Hosszabb díjfizetési időszak esetén havidíj alatt az időszaki díj egy hónapra arányos része értendő, ennek alapján éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. A Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő díjbekérő(kö)n írja jóvá az Előfizető emailben történő és visszaigazolt kérésére.

4.2.14.   A Szolgáltató jogosult rendkívüli karbantartást végezni hardver- vagy szoftver-elemek végzetes meghibásodása esetén az adatvesztések elkerülése érdekében. Erről az Előfizetőt az Ügyfélkapun keresztül tájékoztatja és/vagy e-mailben utólag értesíti. Azonban a rendkívüli karbantartás időtartama nem haladhatja meg a 48 órát.

4.2.15.   Amennyiben a Szolgáltatónak felróható hibából adódó szünetelés időtartama – folyamatos szünetelés esetén – egy alkalommal a 24 órát, vagy egymást követő 3 hónapon belül a 48 órát meghaladja, az a Szerződés Szolgáltató általi súlyos megszegésének minősül. Ilyen esetben az Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

4.2.16.   A Szolgáltató a Szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért a Szolgáltatási díj mértékén túl – különös tekintettel az elmaradt haszonra – nem felel.

4.2.17.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Csomagok tárhelymérete és egyéb működési paraméterei korlátozottak, túlhasználatuk nem megengedett. Kisebb vagy nagyobb tárhelyméret és eltérő működési paraméterek igénybevételére a Szolgáltatási csomag váltása útján van lehetőség.

4.2.18.   4.2.16.   A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. A Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására az alábbiak szerint:
• ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF-módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;
• ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezettség nélkül.

4.2.19.   Az Előfizető a Szolgáltatást harmadik személy(ek)re sem ingyen, sem ellentételezésért át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül, és arra hivatkozva Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.2.20.   A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, honlapüzemeltetési, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.

4.2.21.   Az Előfizető köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és honlap-kezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, WordPress, Drupal, e107 stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. Az Előfizető számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

4.2.22.   A Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

4.2.23.   Az Előfizető nem használhatja a Szolgáltatást kéretlen reklámcélú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására. Nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget. Nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

4.2.24.   Az Előfizető a hírlevélküldési tevékenysége során tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, a Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális, tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.

4.2.25.   A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel, biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet.

4.2.26.   Az Előfizető saját költségére önmaga biztosítja a Szolgáltatás használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb).

4.2.27.   Az Előfizető a Szolgáltatás használata során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.

4.2.28.   Az Előfizető a Szolgáltatás használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását.

4.2.29.   Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

4.2.30.   Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató honlapján meghirdetett tárhely szolgáltatási díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.

4.2.31.   Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag az Előfizető felel.

4.2.32.   Az osztott szerverkörnyezetben elhelyezett tárterületen kizárólag működő weboldal fájljai és ahhoz kapcsolódó fájlok, illetve aktív levelezés tárolható. A tárterület nem használható adatmentésre, archiválásra, e-mail archívum fenntartására, fájl és médiamegosztási tevékenységre, vagy bármilyen más tevékenységre, amely nem szorosan a weboldal és elektronikus levelezés működéséhez szükséges.

4.2.33.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatásköre nem terjed ki az alábbiakra:
• az Előfizető eszközeinek a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tételére;
• az Előfizető által alkalmazott, általánosan megszokottól eltérő hardver- és/vagy szoftverkörnyezetből, protokollokból, beállításokból vagy más hasonló körülményekből adódó helyzetek kezelésére;
• installálásra, telepítésre; Előfizető által alkalmazott hardver és szoftverének javításához, karbantartásához, konfigurálásához kapcsolódó tevékenységek, információk nyújtására;
• rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárításra;
• a Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói szintű információkon a gyakorlott, megfelelő ismeretekkel rendelkező informatikai felhasználó számára szükséges információk biztosításán túlmenő információszolgáltatásra;
• stratégiai tervezésre;
• a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső körülmények kezelésére.

 

4.3. Virtuális szerver(VPS), bérelt szerver használatával kapcsolatos feltételek

4.3.1.A Szolgáltató a szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomagnak és az Előfizető által választott konfigurációnak megfelelő műszaki paraméterű (processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés stb. kombinációját) infrastruktúrához való hozzáférést biztosítja évi 99,5%-os rendelkezésre állással.
Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket biztosít.
A Szolgáltatás igénybevétele online felületen keresztül történik, a Szolgáltató Ügyfélkapus rendszerén és esetleges egyéb felületeken, melyeket a Szolgáltató az Ügyfélkapuban listáz.

4.3.2.az Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot.

4.3.3.Az Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében bérelt virtuális infrastruktúrán, bérelt szerveren programokat futtatni, alkalmazásokat indítani, harmadik személy számára a szerver erőforrásait használó szolgáltatásokat nyújtani. Ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt.

4.3.4.Az Előfizetői a Szolgáltatás keretében nem jogosult a VPS-t és a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők az Előfizető számára.

4.3.5.Az Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében az általa a virtuális infrastruktúrában és bérelt szerveren kezelt adatokról és más tartalmakról biztonsági mentést készítsen. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem készít mentést az Előfizető által a virtuális infrastruktúrában és bérelt szerveren kezelt adatokról és más tartalmakról és a Szolgáltatás biztonsági mentés funkcióval nem rendelkezik.

4.3.6.Az Előfizető egyedül felelős a VPS és bérelt szerver szoftveres rendszerének karbantartásáért, az alatta kiválasztott és futtatott alkalmazások megfelelő működéséért és kezeléséért.

4.3.7.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a VPS szolgáltatáshoz szükséges tárolók teljes tartalmáról időszakosan mentést készíthet a Szolgáltatás esetleges visszaállítása érdekében, de annak elmaradásáért felelősségre nem vonható. Az Előfizető hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltatás keretében a virtuális infrastruktúrában kezelt adatai és más tartalmai a Szolgáltató mentésének részét képezzék.

4.3.8.Szolgáltató a Szolgáltatáson kívüli lehetőségként biztosítani kívánja a Szolgáltatáshoz szükséges tároló teljes tartalmának időszakos mentését, melyet a Szolgáltató időszakosan végez a Szolgáltatás esetleges visszaállítása érdekében.

4.3.9.A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 8 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 24 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást a Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

4.3.10.   A Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról az Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 2 nappal – a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint – tájékoztatja. A tájékoztatásban a Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

4.3.11.   Amennyiben a Szolgáltatás szünetelése a Szolgáltatónak felróható okból következik be, úgy az Előfizető díj-visszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint.

4.3.11.1.         A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Hosszabb díjfizetési időszak esetén havidíj alatt az időszaki díj egy hónapra arányos része értendő, így például éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Utólagos szolgáltatás fizetés esetén havidíj alatt a díjvisszatérítéssel érintett hónapra ténylegesen fizetendő szolgáltatási díj értendő. A Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő díjbekérő(kö)n írja jóvá, az Előfizető kérésére.

4.3.12.   A Szolgáltató a Szolgáltatási díj mértékén túl a Szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért – különös tekintettel az elmaradt haszonra -, nem felel.

4.3.13.   Amennyiben a Szolgáltatónak felróható hibából adódó szünetelés időtartama
– folyamatos szünetelés esetén egy alkalommal a 24 órát, vagy
– egymást követő 3 hónapon belül a 48 órát
meghaladja, az a Szerződés a Szolgáltató általi súlyos megszegését jelenti. Ilyen esetben az Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

4.3.14.   A Virtuális szerveren bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén a Szolgáltató általány kártérítést köteles fizetni az Előfizető részére. Az általány kártérítés összege megegyezik a Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj, előre fizetés esetén a díjnak az adott hónapra eső összegével. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt a Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés miatt keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

4.3.15.   A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozást is tekintetbe véve kerültek megállapításra.

4.3.16.   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási csomagok működési paramétere korlátozott, túlhasználat nem megengedett; eltérő működési paraméterek igénybevételére a Szolgáltatási csomag konfiguráció módosítása útján van lehetőség.

4.3.17.   Az Előfizető a Szolgáltatást harmadik személy(ek)re át nem ruházhatja a Szolgáltató előzetes engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül és arra hivatkozva a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.3.18.   A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. A Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:
• ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;
• ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezettség nélkül.

4.3.19.   A Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

4.3.20.   Az Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására.

4.3.21.   A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel.

4.3.22.   Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

 

4.4. Különösen tiltott tevékenységek a tárhely használata során

4.4.1.A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

4.4.1.

4.4.1.1.              90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos;

4.4.1.2.             IRCD futtatása a szerveren tiltott;

4.4.1.3.             Tilos két időzített szkript-futtatás (cron job) indítani úgy, hogy közöttük nem telt el minimálisan 15 perc;

4.4.1.4.             Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, egyéb nagy látogatottságot generáló statisztikai rendszerek üzemeltetése, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott;

4.4.1.5.             Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos;

4.4.1.6.             Bármilyen indexelő, vagy web spider jellegű alkalmazás használata tilos;

4.4.1.7.             Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos;

4.4.1.8.             Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása;

4.4.1.9.             MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése;

4.4.1.10.         Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

4.4.1.11.         Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

4.4.1.12.         Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, mely megfelel a következő feltételeknek:
•      A levél címzettje nem kérte önkéntesen az adott levelet, és
•      A levél küldője tömegesen küldte ki a hasonló tartalmú leveleket.

4.4.1.13.         A fenti értelmezés szerint a Szolgáltató szervereiről kiküldve kéretlen levélnek minősülnek az engedélykérő levelek, továbbá kéretlen levélnek minősülnek a nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek is, de nem minősülnek kéretlennek a magánlevelek, melyek jellemzően egyetlen példányban, egyetlen, vagy összesen csak néhány címzettnek kerülnek kiküldésre. Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek sem, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét.

 

5.     Díjfizetés és adminisztrációs díjak

5.1.    A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek.

5.2.    A Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal az Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki.

5.3.    Az Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:
•           a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
•           a Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon.

5.4.    A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles számlát állít ki.

5.5.    Az Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

5.6.    Az Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege.

5.7.    Ha az Előfizető a Szerződés alapján a Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató e-mailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére az Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles.

5.8.    Az Előfizető jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni naptári félévenként egy alkalommal. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig a Szolgáltató jóváhagyta az Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.

5.9.    A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a Szolgáltatás díjáról, de az Előfizető kérhet papír alapú számlát is. Papír alapú számla kérése esetén a Szolgáltató jogosult adminisztrációs költséget felszámolni.

5.10.                    Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető e-mailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

 

6.     Felelősség

6.1.    Az Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Az Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

6.2.    Az Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.

6.3.    Az Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért az Előfizető felel.

6.4.    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles az általa igényelt szolgáltatások (domain, tárhely, SSL, VPS stb.) hosszabbításának sikerességéről meggyőződni. Amennyiben problémát észlel azt azonnal köteles jelezni a Szolgáltatónak, hogy az időben intézkedhessen.

6.5.    A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

6.6.    Az Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. A Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

6.7.    Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján a Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt a Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

6.8.    A Megrendelő űrlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb az Előfizető által a Szerződés alapján a Szolgáltatónak fizetendő 3 havi rendszeres díj összegéig terjed.

6.9.    A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozást is tekintetbe véve kerültek megállapításra.

6.10.                    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján az Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

6.11.                    Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési – eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

6.12.                    Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el, és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. A Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre, és erről az érintett Előfizetőt, vagy – ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt – a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. A Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

6.13.                    Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget, amennyiben az Előfizetővel még szerződéses viszonyban áll.

6.14.                    A Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat, valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatályba lépésétől számított öt évig megőrzi.

6.15.                    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes-, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért, vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

6.16.                    Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, a Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Az Előfizető az ilyen eljárások költségeit a Szolgáltatónak köteles megtéríteni, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

6.17.                    Az Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

6.18.                    Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis Major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését.

6.19.                    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Az Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

 

7.     A Szerződés hatálya

7.1.    A jelen Szerződést az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint a felek határozatlan időre kötik.

7.2.    Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül felmondani a Szerződést írásban, e-mailben vagy – az Előfizető esetében – a Szolgáltatás vonatkozó felületén.

7.3.    A felmondás bejelentése nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Előfizető részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

7.4.    Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a 4. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Előfizető részéről.

7.5.    A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett – bármikor elérhető és letölthető – jelen Általános Szerződési Feltételekben az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

7.6.    A Szerződés felmondása írásban, e-mailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.

7.7.    A Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a szolgáltatás megrendelésétől, szerződéskötéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a jogszabályban meghatározott időtartamon (14 napon) belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát a Fogyasztó írásban, e-mailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén egyértelmű nyilatkozatával teheti meg.

7.8.    Amennyiben Fogyasztó elállási szándékát Szolgáltató tudomására hozta, a Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget saját költségével csökkentve (pl. banki tranzakciós díj) a jogszabályban meghatározott határidőn (14 nap) belül visszatéríteni.

7.9.    Az Előfizető nem gyakorolhatja az 7.7. pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető beleegyezésével megkezdte. A gyakorlatban az Előfizető az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt szolgáltatások nincsenek használatra kész állapotban, illetőleg a domain regisztráció a Nyilvántartó rendszerében nem teljesült, illetve az SSL tanúsítvány kibocsátásra nem került, addig a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

7.10.                    Amennyiben azonban a szolgáltatás tárgyát képező megrendelések kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre kerültek – akkor is, ha a jogszabályban meghatározott elállási határidőn belül történt – úgy az Előfizető ezt követően az 7.7. pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja.

7.11.                    A megrendelt szolgáltatások teljesítésének időpontja az aktiválás vagy a teljesítésről szóló e-mail elküldésének időpontja.

7.12.                    A Fogyasztó felmondási jogát 7.7. pontban részletezett elállási jog gyakorlásával egyező módon érvényesítheti.

7.13.                    A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A közvetített szolgáltatások aktiválása egészben történő, azonnali teljesítésnek minősül. Közvetített szolgáltatás többek között a domain-regisztráció, átregisztráció vagy az SSL-tanúsítvány kiállítás.

7.14.                    Az aktiválást követő felmondási jog gyakorlása esetén Fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

7.15.                    A határozatlan idejű szerződés rendes felmondással az Előfizető által pénzügyileg rendezett előfizetési időszak utolsó napjára vonatkozóan bármikor felmondható, bármelyik fél által, a szerződés előfizetési időszakon túli fenntartására egyik félnek sincs kötelezettsége. Az előfizetési időszakot megelőző megszüntetés rendkívüli felmondás keretében szüntethető meg.

7.16.                    Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

8.     A Szerződés módosítása

8.1.    Az Előfizető az Ügyfélkapu felületén jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos technikai paramétereket önállóan módosítani. Bizonyos módosításoknak feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása, vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).

8.2.    Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult.

8.3.    A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles a honlapján közétett közleményben feltüntetni. A Szolgáltató e-mailben is tájékoztathatja az Előfizetőt a Díjszabás módosításáról. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.

8.4.    A Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy e-mail útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.

8.5.    A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

8.6.    Amennyiben az Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

 

9.     Értesítés, kapcsolattartás és együttműködés

9.1.    Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail, de a Szolgáltató közleményeit a honlapján is közzéteheti.

9.2.    Az Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt e-mail útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.

9.3.    Az Előfizető a Megrendelő űrlapon megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.

9.4.    Az Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Az Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. A Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni az Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás az Előfizető általi elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.

9.5.    Az Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelő űrlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. A Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelő űrlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Az Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán e-mail címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.

9.6.    A Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott e-mail cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címének segítségével felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

9.7.    Azokban az esetekben, ahol a Szerződés e-mailben történő közlést tesz lehetővé az e-mail-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.

9.8.    Sürgős intézkedés szükségessége esetén a Szolgáltató megkísérelheti felvenni a kapcsolatot az Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha az Előfizető nem elérhető, úgy a Szolgáltató – az az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel a Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag az Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl az Előfizető által feltöltött adatot.

9.9.    A Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, az Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.

9.10.                    Az Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.

9.11.                    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató egyes esetekben, (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.

9.12.                    A Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben az Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatás-korlátozás vagy egyéb kár esetén a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

9.13.                    A Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében a Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben az Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.

9.14.                    Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

 

10.Adatkezelés, Adatfeldolgozás

10.1.                    A Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) által Érintettek személyes adatait.

10.2.                    Az Előfizetők a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Amennyiben ez az eset áll fenn, az Előfizető Adatkezelőnek, a Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért minden esetben az Előfizető (Adatkezelő) felel.

10.3.                    Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3.) pontjában előírt (9.) pont szerint írásos szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6.) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

10.3.1.   Az adatkezelés tárgya: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására (tipikusan weboldaltárolás, megjelenítés és email-szolgáltatás formájában) terjed ki az adatfeldolgozás.

10.3.2.   Az adatkezelés időtartama: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, de legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszakát jelenti.

10.3.3.   Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

10.3.4.   A személyes adatok típusa, és az azok közül érintettek kategóriái: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.

10.4.                    Az Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartása, és bejelentése a felügyeleti hatóság felé az Előfizető (Adatkezelőt) kötelezettsége.

10.5.                    A Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas voltát, integritását, ellenálló képességét, és az ÁSZF 4.2.2.  és 4.3.1-es pontja szerinti rendelkezésre állását.

10.6.                    A Szolgáltató szervereit, a Magyar Telekom Nyrt. és az EzIT Kft. magyarországi szervertermeiben tárolja. A szerverekhez kizárólag a Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató biztosítja a hozzáféréssel rendelkezők titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a Magyar Telekom Nyrt-nek és az EzIT Kft-nek nincs hozzáférési jogosultsága.

10.7.                    Az Előfizető (Adatkezelő) saját döntése szerint tölti fel az általa bérelt tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének elengedhetetlen fontosságára.

10.8.                    A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi eseményekért, és a kezelt adatok védelméért kizárólag az Előfizető (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza, vagy akár – a 4.4.1. pont szerint – a szerződést azonnali hatállyal fel is mondhatja.

10.9.                    A Szolgáltató a szolgáltatás használata, és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb.) a rendszerek folyamatos működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, de nem törekszik az ezen tevékenység során megismert adatok alapján konkrét személyek azonosítására.

10.10.                 A Szolgáltató az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

10.11.                 A Szolgáltató az Adatfeldolgozó tevékenysége során gondoskodik a felhasznált informatikai eszközök és rendszerek szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.

10.12.                 A Szolgáltató az Adatfeldolgozó tevékenysége, az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik – saját Adafeldolgozójával kötött szerződése alapján – annak fizikai védelméről is.

10.13.                 Az Adatfeldolgozás alapjául szolgáló Szolgáltatói Szerződés megszűnése az Adatfeldolgozói tevékenység megszűnésével jár együtt. E szerződés megszűnését követően a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából (kivéve, ha az Uniós vagy a tagállami jogszabályok a személyes adatok tárolását írják elő (Rendelet 28. cikk 3,9)).

 

11.Panaszok kezelése

11.1.                    Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF 2.1. pontjában meghatározott levelezési és email elérhetőségeken jelentheti be a panasz alapját szolgáló körülmény felmerülésétől számított 24 órán belül.
A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•           Az Ügyfél családi- és utónevét (amennyiben az Ügyfél természetes személy), vagy cégnevet / egyéb nevet (amennyiben az Ügyfél szervezet)
•           Azonosítási adatokat
•           A hiba vagy panasz leírását
•           A megoldási javaslatot a panaszra, figyelembe véve a felelősségre vonatkozó szabályokat.

11.2.                    A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató írásban – email – köteles válaszolni az Előfizetőnek.

11.3.                    Amennyiben Fogyasztónak minősülő Előfizető nem tartja kielégítőnek a választ vagy nem sikerül rendezni a felmerült vitát, akkor a 11.5., 11.6., 11.7., 11.8. pontban részletezett szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért.

11.4.                    A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás igénybevételéből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni.

11.5.                    Online szolgáltatási szerződés esetében kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület jár el:
•           Budapesti Békéltető Testület, címe: 1016 Budapest, Krisztina krt.99., telefonszáma: (+36 1) 488 2131, fax száma: (+36 1) 488 2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).
•           Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: (+36 1) 488 2158
•           Pesti Központi Kerületi Bíróság. Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
•           Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Visegrádi 106. Telefon: (+36 1) 468 0673
•           Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: (+36 1) 459 4999

11.6.                    Fogyasztókkal felmerült jogvita esetén a Szolgáltatót a székhely szerint illetékes Békéltető Testülettel együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlásra terjed ki.

11.7.                    Európai Unió online vitarendezési platform – ODR
Fogyasztó igényérvényesítéséhez, jogviták rendezéséhez használhatja az Európai Parlament és Tanács rendeletben létrehozott online vitarendezési platformját. A platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr/

11.8.                    Fogyasztóvédelmi Hatóság
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

 

12. Záró rendelkezések

12.1.                    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

12.2.                    A Felek bármi fajta jogvitájuk során alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

12.3.                    Amennyiben a Szolgáltató módosítja az Általános Szerződési Feltételeket, azt a Szolgáltató a honlapján közzéteszi, amely a közzétételt követő hónap első napján lép hatályba. Tekintettel arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek a Szerződés részét képezi, így amennyiben az Előfizető a módosított rendelkezésekkel nem ért egyet, akkor a közzétételtől számított 30 napon belül felmondhatja a szerződést.

12.4.                    Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF az esetlegesen korábban létrejött bármilyen megállapodást a Szolgáltató és az Előfizető között hatályon kívül helyez.

12.5.                    Szerződő Felek vállalják, hogy Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozó Bizalmas információt bizalmasan kezelnek, mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig azt követően. Ezen rendelkezés nem korlátozza vagy csökkenti a bizalmas kezelés megsértése által okozott károk megtérítéséhez való jogot. A Szolgáltató és az Előfizető között folytatott minden fajta kommunikáció szigorúan bizalmasnak tekintendő. A Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél előzetes beleegyezése nélkül nem ad ki harmadik személynek a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos semmilyen információt, beleértve a megvalósult kommunikációt is, kivéve:

·         a Szolgáltató által saját Ügyfeleire vonatkozó marketing jellegű információk közzététele a Szolgáltató honlapján vagy a Szolgáltató reklám, illetve marketing jellegű anyagaiban.

·         büntetőeljárásban résztvevő hatóság vagy bíróság, illetve más szervek számára információátadás

·         a szolgáltatások jó minőségét közvetítő pozitív referenciák, illetve ajánlások közlése.


Hatályon kívül helyezett ÁSZF-ek

  ÁSZF 2010-12-ig (357,0 KiB)

  ÁSZF 2012-11-ig (335,1 KiB)

  ÁSZF 2018-05-ig (444,3 KiB)