Üdvözöljük a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a webhosticon.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, Szolgáltató ügyfélszolgálatán érhetők el.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A SZOLGÁLTATÓ

 • Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.)
 • Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
 • Képviselő neve: Hodos Róbert ügyvezető igazgató
 • Cégjegyzékszám: 01-09-949386
 • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 23023071-2-41
 • Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
 • Pénzforgalmi jelzőszám: 10700684-66030142-52000001
 • Telefonszám: +36 30 598 7210
 • E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
 1. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Honlap célja információtechnológiai szolgáltatások igénybevételének biztosítása, illetve ehhez kapcsolódóan technikai támogatás nyújtása.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3.1 Igénybevétel feltételei

3.1.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.
3.1.2 Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
3.1.3 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
3.1.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 3. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

3.2 Felelősség

3.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.2 Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen ered. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
3.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
3.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3.2.6 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
3.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.8 Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3 Szerzői jogok

3.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a 3. pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
3.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a Honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a Szolgáltató nevét és elérhetőségét. Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, Honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

3.4 Egyéb rendelkezések

3.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 1. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

4.1 Általános rendelkezések

4.1.1 Szolgáltató a Honlapon elérhető szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejövő egyedi megrendelésben foglaltak szerint nyújtja.

4.2 Regisztrációhoz fűződő általános rendelkezések

4.2.1 A Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.
4.2.2 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ugyfelszolgalat@webhosticon.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
4.2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
4.2.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.
4.2.5 Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
4.2.6 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.3 Szolgáltatás megrendelése

4.3.1 Felhasználó a Honlapon kínált egyes szolgáltatások oldalain kezdeményezheti a megrendelést a megfelelő gombra vagy linkre kattintva.
4.2.2 Felhasználó a rendelés során az igénybe venni kívánt szolgáltatás egyedileg konfigurálható műszaki jellemzőit és egyéb tulajdonságait adhatja meg.
4.3.3 A Felhasználó igényei szerinti szolgáltatás paramétereinek megadását követően megjelenő felületen (a továbbiakban: Regisztrációs és Megrendelő Felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.
4.3.4 Felhasználó a Regisztrációs és Megrendelő Felületen adhatja meg a kívánt fizetési módot, valamint azt, hogy elektronikus vagy papír alapú számlát kér-e.
4.3.5 Az érvényes regisztráció illetve szolgáltatás rendelés feltétele az Általános Szerződési Feltételek és jelen Felhasználási Feltételek elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elolvastam és elfogadom a megrendelésben szereplő tételekre vonatkozó  Általános Szerződési Feltételeket és a Felhasználási Feltételeket” jelölőnégyzet bejelölésével, majd a Regisztráció véglegesítésével Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
4.3.6 A Regisztrációs és Megrendelő Felület felső részében található a Felhasználói rendelést összegző felületen Felhasználó ellenőrizheti megadott adatainak, illetve rendelésének helyességét. Felhasználó ezen adatokat az egyes tételek bal alsó sarkában található „Konfiguráció szerkesztése” linkre kattintást követően módosíthatja.
4.3.7 A regisztrációs, valamint a szolgáltatás megrendelési folyamatot Felhasználó az összegző felület alsó részében található „Megrendelés leadása” gombra kattintással zárja le, és erősíti meg, amely szerződéses ajánlatnak minősül.
4.3.8 A regisztráció és szolgáltatás megrendelés megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat, valamint a megrendelés sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon a Honlap Ügyfélkapu oldalán keresztül, ezt követően pedig megfelelően módosíthatja rendelését és felhasználói adatait, illetve újabb rendelést adhat le. A rendelés fizetésére és a számlázásra vonatkozó szabályokat a 4.6 pont határozza meg.

4.4 Regisztráció a Honlap Ügyfélkapu oldalán keresztül, a regisztrációt követő megrendelés

4.4.1 Felhasználónak lehetősége van a Honlap Ügyfélkapu oldalán a szolgáltatás megrendelésétől függetlenül történő regisztrálásra is, melyre 4.3. pont szerinti leírás értelemszerű eltérésekkel irányadó.
4.4.2 Felhasználó Honlap Ügyfélkapu oldalán található „Megrendelés” linkre kattintást követően megrendelheti Szolgáltató szolgáltatásait, melynek menetére a 4.3. pontban foglalt leírás értelemszerű eltérésekkel irányadó.

4.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.5.1 Az elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
4.5.2 Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
4.5.3 A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről ajánlatnak.

4.6 Fizetés

4.6.1 Előre utalás bankszámlára. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások árát (díját) a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően fizeti meg a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700684-66030142-52000001 bankszámlájára.
4.6.4 Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján a Felhasználó regisztráció során megadott ilyen irányú kérése esetén elektronikus úton, egyéb esetben papír alapon küld számlát Felhasználó részére.

4.7 A szerződés iktatása

4.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződés felmondását jelenti.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1 Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. –  1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Telefonszám: +36-30-598-7210
E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

6.2 Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen Felhasználási Feltételek szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.3 Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9 és 16 óra között fogadja.

6.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
6.4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
6.4.2 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
6.4.3 Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

7.1 Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, hasonlóképpen, ha a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
7.2 Az elállási és felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
7.3 Ha Felhasználó mint fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére a 6.1 bekezdésben említett panaszkezelési elérhetőségei valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi felmondási nyilatkozat-mintát is.

Felmondási nyilatkozat fogyasztók részére

7.4. Ha Felhasználó mint fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 7.1 illetve 7.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

7.5 Ha Felhasználó mint fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Előfizető által teljesített valamennyi lemondott ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Előfizető más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.6 Ha Felhasználó, mint fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Szolgáltató hasonlóképpen visszatéríti az Előfizető által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7.7 Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

 • olyan szolgáltatás esetében, amely az Előfizető személyéhez kötött, illetve amelyet az Előfizető utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (pl: domain regisztráció)
 • számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a szoftvert az Felhasználó feltelepítette és aktiválta
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
 1. AZ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

8.1 Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.
8.2 Ezen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. március 31.